Závody na výrobu biodieselu.

Laboratórne skúšky.

Školenia.

Vítame Vás v našom tíme odborníkov
Od čiastočného uplatňovania k realizácii «na kľúč»

Naša jednotka bola založená z odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti návrhu, výroby a prevádzky závodov na výrobu biodieselu s využitím zariadenia pre výrobu biodieselu od spoločnosti CT Systems.

V tomto odvetví úzko spolupracujeme s inžiniermi CT Systems a poskytujeme technickú podporu zákazníkom CT Systems v plánovaní, rozvoji a uvedení do prevádzky Závodov na výrobu biodieselu «na kľúč».

Naše služby zahŕňajú všetky aspekty tohto odvetia, vrátane školenia personálu a rozpracovania technologických pokynov a zabezpečenia kvality a prípravy kontrolno-organizačnej dokumentácie pre riadne fungovanie spoločnosti.

Podporujeme strategické vzťahy so spoľahlivými dodávateľmi a výrobnými kapacitami dodatočných strojov a zariadení po celom svete.

Predovšetkým, naša jednotka ponúka nasledovné poradenské služby v oblasti závodov na výrobu biodieselu s použitím výrobného zariadenia CT Systems:

KONTAKTY

TECHNICKÉ PORADENSTVO, PROJEKTOVANIE A REALIZÁCIA ZÁVODOV «NA KĽÚČ»

Získavate službu, ktorá najlepšie vyhovuje Vašim požiadavkám

Potenciálny zákazník si môže vybrať čiastočnú realizáciu alebo realizáciu «na kľúč»

Predovšetkým, určujeme požiadavky a skúsenosti zákazníkov a odsúhlasujeme to s nimi.

V prípade ak zákazník má požiadavky a skúsenosti, odporúčame, aby nám poslať plán pozemku a budovy.

Pripravujeme technologickú schému v súlade s požiadavkami zákazníkov a technickými podmienkami.

Po týchto úkonoch vykonávame projekčné a konštrukčné činnosti v súlade s postupom, stanoveným projektom, a stávame závod na výrobu biodieselu.

Ak objekt už existuje, budú uskutočnené merania rôznych zón závodu za účelom posúdenia vhodnosti existujúceho objektu pre umiestnenie výrobnej linky.

Potenciálny zákazník si môže vybrať nasledovné niektoré alebo všetky služby, ktoré poskytujeme:

 1. Projektovanie závodu na výrobu biodieselu so zariadením CT Systems.
 2. Projektovanie a merania požadovanej budovy.
 3. Výber potrebného dodatočného zariadenia na úplnú výrobnú linku.
 4. Optimalizácia veľkostí požadovaných skladovacích nádrží na suroviny a hotový produkt (biodiesel a glycerín).
 5. Projektovanie skladovacích nádrží.
 6. Optimalizácia veľkostí a projektovanie zásobníkov.
 7. Optimalizácia veľkostí a projektovanie potrubného systému. (Na základe plánu závodu zákazníka)
 8. Optimalizácia veľkostí a výbervhodných čerpacích staníc.
 9. Ponuka potrebného vybavenia pre laboratórium na kontrolu kvality a poskytovanie metód a skúšobných postupov.
 10. Príprava a stanovenie pravidiel prevádzky.
 11. Príprava potrebných dokladov pre riadnu prevádzku a kontrolu výroby, nákupu a predaja, a tiež pre potreby účtovného oddelenia.

Obchodné poradenstvo

 

 1. Výpočtovo-analytické odôvodnenie budúceho závodu na výrobu biodieselu.
 2. Odôvodnenie technickej a prevádzkovej účelnosti konfigurácie projektu.
 3. Potvrdenie nákladov a prínosov projektu (na základe konkurenčných cien na zariadenie, služby a suroviny) a dostatočnej atraktivity konečných ekonomických ukazovateľov.
 4. Príprava súťažných podkladov (technickej dokumentácie) a hodnotenie strojov a zariadenia.
 5. Komplexná kontrola súladu prevádzkových parametrov strojov a zariadenia v porovnaní so špecifikáciou.

PORADENSTVO V OBLASTI VÝROBY BIODIESELU

 

Naša jednotka má bohaté skúsenosti v oblasti poskytovania poradenských služieb pre spoločnosti na výrobu biodieselu po celom svete.

Jeden člen jednotky je zamestnaný vo funkcii chemického inžiniera / vedúceho laboratória v spoločnosti na výrobu biodieselu od okamihu jej založenia, používajúcej zariadenie CT Systems BIOTRON-CT 1000.

Jeho kľúčová úloha spočívala v tom, aby výrobné výsledky dosiahli konkurenčnej úrovne a spoločnosť mohla dosiahnuť stabilnú výrobu biodieselu podľa štandardov kvality biodieselu EÚ EN14214.

Ďalší člen jednotky bol výkonným riaditeľom Závodu na výrobu biodieselu na Cypre, projektoval a uviedol do prevádzky závod pomocou CT Systems BIOTRON-CT 1000. Navrhol a postavil výrobnú linku, ktorá zodpovedá norme EÚ na výrobu biodieselu — EN 14214.

V súčasnej dobe spolupracuje s vyššie uvedenou spoločnosťou ako technický poradca.

ŠKOLENIA A SEMINÁRE

Pri spustení výrobnej linky, uskutočňujeme školenia technického personálu zákazníka a operátorov, zabezpečujúcich jej údržbu.

Tieto semináre sú organizované na Cypre, na závode pre výrobu biodieselu, na ktorom sa používa zariadenie CT Systems, a môžu byť prispôsobené požiadavkám na školenie zákazníka.

 • Nastavenie a spustenie úplnej výrobnej linky na výrobu biodieselu pomocou zariadenia CT Systems.
 • Riadenie strojov CT Systems.
 • Celá prevádzka a pracovné postupy výrobnej linky.
 • Potreby technickej údržby.
 • Riadenie kontroly kvality.

Semináre môžu byť prispôsobené požiadavkám poslucháčov vo vhodnom čase

Tento seminár poskytuje vedomosti a skúsenosti získané členmi jednotiek po dobu asi piatich (5) rokov práce so zariadením CT Systems a ako výsledok produktívnej spolupráce s CT Systems.

 

LABORATÓRNE SKÚŠKY

V laboratóriu na výrobu biodieselu sú k dispozícii potrebné zariadenia, rovnako ako odborníci, ktorí dokážu vykonať komplexnú analýzu kvality biodieselu v súlade s medzinárodnými normami.

Kontrola kvality výroby môže zahŕňať nasledovné postupy:

 • Obsah éteru
 • Oxidačná stabilita
 • Acidometrická titrácia pre zmydelňovacie sa látky a voľné mastné kyseliny.
 • Analýza vlhkosti je potrebná pre kontrolu kvality surovín a tiež konečného produktu.
 • Celkový obsah glycerínu a voľný glycerín
 • Teplota vzplanutia

Naša jednotka pomohla iným spoločnostiam na výrobu biodieselu prekonať výrobné ťažkosti a dosiahnuť štandardov kvality paliva, rovnako ako aj ukázala im, ako sa vyhnúť chybám, spojeným s nekvalitnými surovinami, výrobným chybám, nesprávnym meraniam, chybám pri skladovaní, atď.

Skúšky oleja v skutočných výrobných podmienkach

Každý zákazník, ktorý chce skontrolovať možnosti technológie CT s ohľadom na jeho suroviny, môže nám poslať svoj olej na uskutočnenie skúšok za reálnych výrobných podmienok závodu na výrobu biodieselu na Cypre, vybaveného zariadením CT Systems.

Skúšky sa môžu uskutočňovať za prítomnosti zákazníka, a po týchto úkonoch môže dostať laboratórne potvrdenie o základných parametroch biodieselu, získaného z jeho oleja.

 

DIZAJN A VÝSTAVBA ZÁVODOV NA VÝROBU BIEDIESELU

 

Dizajn, dozor a zabezpečenie získania úradného stavebného povolenia na priemyselnú výrobnú linku

Projektovanie montovateľnej oceľovej budovy pre Váš výrobný proces je nepochybne jednou z najviac kritických etáp v činnosti vašej spoločnosti a budúcich rastúcich potrieb.

Spolupracujeme s architektmi a stavebnými inžiniermi, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v navrhovaní priemyselných budov a skladov z oceľových konštrukcií.

Ponúkame zákazníkovi vzory plánov a nákresy navrhovaných priemyselných a skladových priestorov aby proces plánovania a výstavby bol bezbolestný.

Starostlivé zváženie a odsúhlasenie s odborníkmi za účelom určenia najlepšieho umiestnenia strojov a zariadení — je najlepší spôsob, ako navrhnúť a realizovať Váš konkrétny projekt.

Navrhovanie budovy zaisťuje, že všetko bude spĺňať požiadavky normatívnej technickej dokumentácie, normatívnej dokumentácie o bezpečnosti budovy, rovnako ako aj cieľového osvedčenia miestnych úradov. Na želanie môže byť vyhotovená zmluva a dielo.

V závislosti na situácii, a ak zákazník o to požiada, sme schopní zabezpečiť technický dozor pri výstavbe budovy, aby zabezpečiť zhodu medzi výstavbou a stavebným projektom a plnenie požiadaviek, stanovených zmluvou o dielo.

CONTACTS

Themis & Vania Themistokleous
Evridikis No1
8310 Koloni
Pafos, Cyprus
Tel.: +357 99 647051,
+357 99 212429
e-mail: themisthcy@gmail.com
vaniathemistokleous@gmail.com
Skype: themisthcy
& themisvania