Pulsar-CT 730

Na rozdiel od spoločností, ktoré vyrábajú zariadenia na výrobu bionafty na základe starých «nádržových» technológií, používaných viac ako pred sto rokmi, naša spoločnosť využíva princíp vysokofrekvenčnej magneticko-impulznej kavitácie, používanej v tajných technológiách, čo nám umožňuje dosahovať významných výhod:

 • Nízke požiadavky na kvalitu surového oleja
  Vysokofrekvenčné magneticko-impulzné kavitačné reaktory úspešne a stabilne fungujú na surovom, aj na rafinovanom oleji, rovnako ako na všetkých druhoch živočíšnych tukov a ich zmesí s rastlinnými olejmi. To sú slnečnicový olej, repkový, ľanový olej, palmový, horčicový olej atď., s prakticky ľubovoľným číslom kyslosti, taktiež odpady ( presmažený olej) z reštaurácií a pekární, hovädzie, bravčové a kuracie tuky – odpady z firiem pre spracovanie a živočíšnu výrobu a hydinárskych podnikov. Pri tom sa nevyžaduje žiadne preradenie zariadenia pri zmene typu oleja.
 • Jednorázová reakcia
  Pri magneticko-impulznej kavitačnej technológii sa nevyžaduje opakovanie reakcie preesterifikácie, ako pri starých «nádržových» technológiách. Doba výroby hotovej bionafty sa skatila 8-10 krát.
 • Nevyžaduje sa čistenie prostredníctvom sorpčných látok, umývanie a sušenie bionafty
  Pri tradičných technológiách nie je možné okamžite dostať bionaftu riadnej kvality. Preto je treba ju umývať alebo používať sorpčné látky, ktoré by odstránili všetky nečistoty. To vyžaduje ďalšie zariadenia pre umývanie primárnej bionafty (pri tomto procese sa spravidla používajú zmes vody a alkoholu) a ďalšie zariadenia pre tzv. vákuové sušenie. Pri kavitačnej metóde na výrobu bionafty sa nevyžaduje umývanie, ani sušenie východiskového produktu, teda nie je potrebné zlikvidovať použitú vodu alebo sorpčné látky.
 • Minimálne množstvo alkoholu a katalyzátora. Neexistencia rekuperácie alkoholu 
  Jedným zo závažných problémov «nádržových» technológií je potreba pridania zbytočného metylalkoholu do reaktora, a jeho ďalšie oddestilovanie (rekuperácia). To si vyžaduje dodatočné náklady na zariadenie a elektrickú energiu. Pri kavitačných technológiách množstvo alkoholu, použitého pri reakcii, presne zodpovedá stechiometrickému zloženiu, to jesť minimálnemu objemu. Teda nie je potrebné opakovať reakciu preesterifikácie. Vylučuje sa drahé a nebezpečné zariadenie na destiláciu metylalkoholu. Vylučujú sa nevyhnutné straty alkoholu počas rekuperácie, zlepšujú sa podmienky životného prostredia a bezpečnosť proti výbuchu.
 • Minimálna spotreba energie
  Tradičné výrobné metódy na výrobu bionafty sú založené na ohreve oleja do teploty 65 až 70 °C. To si vyžaduje značnú spotrebu energie, okrem toho rekuperácia zbytočného metylalkoholu (nevyhnutná podmienka pre uskutočnenie reakcie v tradičných technológiách), ďalšia preesterifikácia a tiež vákuové sušenie vedú k značnej spotrebe energie. Pri kavitačnom spracovaní toto všetko sa nevyžaduje, čo má za následok – úsporu elektrickej energie o 5-7 krát.
 • Nízkoteplotná reakcia
  K vysokofrekvenčnému magneticko-impulznému kavitačnému spracovaniu v reaktore dochádza na molekulárnej úrovni. Všetky komponenty sú vystavené vplyvu impulzov magneticky smerovanej kavitácie. Prebieha rozdelenie molekúl mastných kyselín v dôsledku mikrovýbuchov; to vedie k zníženiu viskozity, zvýšeniu cetánového čísla zlepšeniu energetických charakteristík budúceho paliva, a tiež výrazne zvyšuje rýchlosť a kvalitu reakcie esterifikácie. Pri tom táto reakcia prebieha pri izbovej teplote. Nie je nutné ohrievať olej..
 • Minimálne celkové rozmery modulov
  Naše automatické moduly obsadzujú o 5-10 krát menej miesta než tradičné komplexy s podobnou kapacitou.

BIONAFTA Z ŽIVOČÍŠNYCH TUKOV

Bionafta, vyrobená z živočíšneho tuku (odpady po spracovaní hovädzieho dobytka) na kavitačnom reaktore PULSAR-CT 730-B. Tuk bol predhriaty do kvapalného stavu (asi 60 °C).
Pomer zložiek:
Živočíšny tuk — 5350 ml
Metylalkohol — 700 ml
Katalyzátor — metylát draselný — 50 g
Doba spracovania — 50 sekúnd
Doba separácie (gravitačná metóda) — 20 minút

BIONAFTA ZO SUROVÉHO SLNEČNICOVÉHO OLEJA

Na predloženom obrázku sú zobrazené: východiskový olej (surový slnečnicový nespracovaný olej) a výsledok, získaný po spracovaní východiskových produktov v reaktorePULSAR-CT 730-B.
Skúšobné podmienky:
Slnečnicový olej — 7000 ml
Metylalkohol — 900ml
Katalyzátor — metylát draselný — 65g
Doba spracovania — 50 sekúnd
Doba separácie (gravitačná metóda) — 20 minút