DEZINFEKCIA A ČISTENIE POVRCHOVEJ VODY

Zariadenie CT-WD7 je určené na čistenie a dezinfekciu povrchových vôd bez použitia činidiel (rieky, jazerá, vodné nádrže, močiare, atď.). Zariadenie pozostáva z dvoch obvodov: obvod na dezinfekciu a obvod na čistenie vody. Na dezinfekciu vody v CT-WD7 sa používa princíp vysoko intenzívnej kavitácie. Po prechádzaní cez filter na predbežné čistenie voda, oslobodená od drobných pevných látok, prechádza do vysokotlakového čerpadla, potom pod tlakom cca 20 atm. do hydraulického žiariča (emitor) (Patent Ukrajiny 2527) a ďalej do kavitačnej komory, kde vznikajú krátkodobé paroplynové «kaverny» (proces kavitácie). Rýchlosť ich «práskania» je veľmi vysoká, a pri týchto bodoch vznikajú extrémne parametre – vysoká teplota a vysoký tlak. Porušenie kontinuity toku so vzniknutím paroplynových bublín sa vyskytuje v miestach nehomogénneho prostredia, a nehomogennosťou sú plesňové a baktériové spóry, ktoré sa objavujú pri kavitačnom výbuchu v centre práskania, zohrávajúc pri tom úlohu terčíku. V dôsledku tohto procesu neďaleko miesta práskania úplne sa odstraňuje patogénna mikroflóra. Na účinnosť kavitácie nevplyvá ani zákal, ani obsah soli v spracovanej vode, ani farebnosť. Baktericídny účinok kavitácie je priamo úmerný jej intenzite, rýchlosti prietoku a počtu stupňov budičov kavitácie. Pri porovnaní ekonomických nákladov rôznych metód na dezinfekciu ekvivalentnej jednotky pitnej vody bolo zistené, že kavitácia je efektívnym spôsobom.

Úplne dezinfikovaná voda preteká obvodom na čistenie, ktorý sa skladá z radu špeciálne vybraných filtrov, obsahujúcich živicu, ktorá zabezpečuje výmenu iónov, filtra s aktívnym uhlím a vložky na jemné čistenie. Materiály použité vo filtroch sú určené na dlhodobú prevádzku a vyžadujú len pravidelné čistenie a regeneráciu.

 

Technické parametre zariadenia СT-WD7:

  • Celkové rozmery, mm — 1200х700х1500
  • Hmotnosť, kg – 300
  • Inštalovaný výkon, kW – 7,7
  • Kapacita ne menej, l/hod. – 300
  • Druh vody – povrchová

Na základe zariadenia CT-WD7 bola rozpracovaná mobilná stanica pre čistenie vody a dezinfekciu. Mobilná platforma je vybavená mini elektrárňou a je autonómnym systémom. Takéto mobilné stanice je možné efektívne využiť v armáde a Ministerstve pre mimoriadne situácie, pri ekologických katastrofách, na zásobovanie pitnou vodou personálu, poľné nemocnice, utečencov, ľudí bez stáleho bývania, v komplexoch na kúpanie a práčoniach v miestach živelných pohrôm, kde nie sú, alebo sa nachádzajú v havarijnom stave zdroje pitnej vody. Pre úspešnú organizáciu zásobovania vodou v tomto prípade je potrebný len akýkoľvek zdroj vody.

 

CT-WD7